algemene voorwaarden


PAGINA HEADER OVERALL 

Akkoord verklaring deelname

Deelnemers verklaren door online inschrijving en boeking via de website zonder meer akkoord te gaan met genoemde 20 artikelen in onderstaande algemene voorwaarden van organisator Boekuwevents, als ook hiervan inhoudelijk kennis genomen te hebben.

1.
Na online boeken middels het drukken op de knop ‘verzenden’ door deelnemer en ontvangst van de e-mail bevestiging hiervan door deze, is deelname onherroepelijk en definitief geworden en kan deze geen aanspraak meer maken op annulering, noch op het recht tot eventuele restitutie van reeds betaalde gelden. Als zodanig ontstaat bij deelnemer hieruit na ontvangst van de bevestigingsnota dan ook te allen tijde de verplichting tot de betaling van betreffend notabedrag aan organisator Boekuwevents. Zulks uiteraard wel tenzij deze nota niet conform de verrichte boeking opgemaakt werd.

2.
Deelnemer gaat er na online boeken mee akkoord – en is er van op de hoogte – dat deelname te allen tijde blijft staan staan en niet geannuleerd kan worden en dat de events waarvoor door deze online geboekt is te allen tijde doorgang zullen vinden, echter dat wel de mogelijkheid bestaat dat de data en/of locaties te allen tijde kunnen wijzigen en/of opgeschoven kunnen worden. Dit zal aan deze te allen tijde zonder meer tijdig door organisator worden meegedeeld.

3.
Deelname is uitsluitend bij vooruitbetaling per bank mogelijk. Deelnemer gaat er zonder meer mee akkoord dat deze na toezending per e-mail van de bevestigingsnota door organisator Boekuwevents het daarop vermelde en verschuldigde bedrag tijdig vóór de daarop vermelde vervaldatum voldoet. Hierop staan tevens duidelijk data, tijden als ook locaties omschreven waarvoor door deelnemer ingeschreven is, alsmede waarvoor door deze aan organisator Boekuwevents betaald wordt.

4.
In het geval de facturatie onjuist en niet conform de online boeking is geschied, zal de deelnemer hiervan binnen 24 uur na ontvangst van bevestigingsnota onverwijld schriftelijk melding maken aan organisator Boekuwevents, waarna desgewenst aanpassing van de nota kan plaatsvinden indien daartoe gegronde redenen zijn. Indien deze dit later doet is organisator Boekuwevents zonder meer gerechtigd om € 17,50 aan administratiekosten in rekening te mogen brengen.

5.
De deelname is eerst definitief geworden zodra het verschuldigde bedrag op de bankrekening van organisator Boekuwevents is bijgeschreven. Zo lang als dit niet het geval is, kan deelnemer zich niet beroepen op een standplaats als zodanig op het/de betreffende geboekte event(s), echter is deze uit hoofde van de gedane boeking wel te allen tijde gewoon gehouden en verplicht om de onderhavige nota te betalen.

6.
Het is deelnemer verboden om de standplaatsen aan derden (door) te verhuren zonder hiertoe verkregen toestemming of met medeweten en akkoord van organisator Boekuwevents. Ook is het deelnemer niet toegestaan om met andere producten deel te nemen dan waarvoor door deze ingeschreven is.

7.
Alle deelnemers dienen te allen tijde tijdig aanwezig te zijn en hun standplaats opgebouwd en ingericht te hebben. Hiervoor geldt uiterlijk ten laatste een half uur voor aanvang. In geval van verzuim in deze en dat niet tijdig communicatie hierover plaatsvindt naar organisator Boekuwevents, behoudt deze zich te allen tijde zonder meer het recht voor om de standplaats anders in te vullen of te vergeven aan een andere deelnemer. Als zodanig kan deelnemer zich daarna bij te laat arriveren geen enkel recht tot deelname meer ontlenen en geldt bovendien dat deze het reeds betaalde deelnamegeld kwijt is.

8.
In het geval van overmachtsituaties, calamiteiten of voorspelling van slechte weersomstandigheden behoudt organisator Boekuwevents zich te allen tijde het recht voor om tot annuleren van een event over te gaan en deze op te schuiven naar (een) latere toekomstige datum/data, dan wel voor deze op termijn een passend alternatief aan te bieden. Dit dient door deze te allen tijde uiterlijk 24 uur van tevoren aan deelnemer te zijn meegedeeld. Zo dit niet het geval is, dient het betreffende event gewoon te allen tijde doorgang te vinden.

9.
In geval van annulering door organisator Foodies & Goodies zoals in bovenstaand artikel 8 genoemd, heeft deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde deelnamegelden doch beschikt deze in alle redelijkheid op het recht tot deelname aan een van de toekomstige gelijkwaardige evenementen van organisator Boekuwevents. Deelnemer heeft binnen een termijn van een jaar de vrije keuze om als zodanig hiervoor in te schrijven als zijnde een ‘in de plaats stelling’. Indien er sprake is van een meerdaags evenement, kan deze ook kiezen voor een evenredig aantal losse deelnames van een dag, gelijkwaardig aan de duur van het aantal oorspronkelijke dagen van het geannuleerde evenement. Deelnemer is dus de reeds betaalde gelden in deze niet kwijt, doch deze fungeren als zodanig als zijnde een borg stelling door organisator Boekuwevents voor deelname – als genoemd – aan een toekomstig gelijkwaardig evenement.

10.
Organisator Boekuwevents kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane schade als gevolg van annuleren van een event (zoals bijvoorbeeld gemiste inkomstenderving) noch voor weinig tot geen – dan wel teleurstellende – verkopen.

11.
Deelnemer dient zelf zelf zorg te dragen voor een afdoende WA-verzekering en kan als zodanig derhalve nooit organisator Boekuwevents in deze aansprakelijk stellen.

12.
Voor, tijdens en na alle events is deelnemer te allen tijde volledig en geheel zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. Organisator Boekuwevents kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade – in welke vorm dan ook – van/aan de eigendommen van deze.

13.
Het event van organisator Boekuwevents wordt goed gepromoot en onder de aandacht gebracht van een breed publiek. Als zodanig kan zij door deelnemer derhalve nimmer aangesproken worden indien de publieke belangstelling qua opkomst eventueel tegenvalt of deze matig of slecht is, dan wel indien er geen of onvoldoende koperspubliek aanwezig is.

14.
Instructies van ieder gezag van hoger hand zoals de gemeentelijke handhavers, politie, brandweer of terreinbeheerders zullen door deelnemer te allen tijde zonder meer strikt opgevolgd worden. Als zodanig kan organisator Boekuwevents nimmer hierop aangesproken worden, noch kan van deze verlangd worden om hierover met de betreffende personen/disciplines in discussie te gaan indien deelnemer het ergens niet mee eens is.

15.
Deelnemer verklaart vanzelfsprekend te allen tijde zonder meer van goed gedrag te zijn ten opzichte van alle aanwezige mede-deelnemers, bezoek(st)ers en organisatie. Ongeacht een goede of minder goede publieke belangstelling c.q. verkopen of andere reden(en), zal deze nimmer – in welke vorm dan ook – enige negativiteit omtrent het event naar buiten toe brengen, dan wel doen treden, uit loyaliteit naar zowel mede-deelnemers als organisator Boekuwevents toe. In geval van vragen, opmerkingen en/of klachten dient deelnemer zich te allen tijde zelf te wenden tot organisator Boekuwevents en kan in deze indien noodzakelijk desgewenst actie ondernomen worden deze als zodanig.

16.
In het geval van verzuim door deelnemer van bovenstaande, genoemd in artikel 15, en dat er eventuele klachten van mededeelnemers of bezoek(st)ers over deze komen – dan wel dat organisator Boekuwevents hiertoe duidelijk aanleiding ziet wegens moverende redenen – behoudt laatstgenoemde zich te allen tijde het recht voor om de betreffende deelnemer die in deze verzuimd heeft per direct er toe te manen om onmiddellijk te vertrekken van het betreffende evenement en deze verder uit te sluiten en te royeren van verdere deelname op straffe van non-restitutie van reeds betaalde gelden. In dit geval beschikt dan ook de betreffende deelnemer over geen enkel verhaalsrecht op organisator Boekuwevents inzake dit besluit, in welke vorm dan maar ook, en is dit geheel aan de nalatigheid van deze als zodanig zelf te wijten.

17.
Deelnemer is er volledig zelf aansprakelijk voor dat aan alle wettelijke eisen van de overheid als ook voorwaarden, condities en beperkingen namens deze worden voldaan, zoals belastingplicht, warenwet, brandweervoorschriften, inschrijving KvK en/of CRK en namaakbestrijding. Hierin is dus organisator Boekuwevents absoluut geen enkele partij en zij neemt dus in deze derhalve als zodanig dan ook geen enkel standpunt of verantwoording in. Deze komt te allen tijde volledig voor rekening van de deelnemer.

18.
Voor de deelnemers in de food branche geldt, dat deze te allen tijde op de hoogte dienen te zijn van de wettelijke HACCP normen met betrekking tot de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van food producten. Meer uitgebreide informatie hierover is te verkrijgen bij de Voedsel en Waren Autoriteit (telefoonnummer 070-4484848).

19.
Behalve bij de food deelnemers is het gebruik van eventuele stroomvoorziening niet inbegrepen. Dit is geheel optioneel dus deelnemer dient dit in het aanmeldingsformulier zelf heel duidelijk in te vullen, waarmee tevens akkoord gegaan wordt om de eventuele meerkosten hiervoor te zullen voldoen. Indien dit niet bij de aanmelding is opgegeven en aangekruist, bestaat geen enkel recht op stroomvoorziening.

20.
In het geval van zaken die niet zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden gaat deelnemer te allen tijde akkoord met hetgeen door organisator Boekuwevents beslist wordt. Voorts is op deze algemene voorwaarden, als ook op de deelname, facturatie en betaling te allen tijde het Nederlandse civiele recht van toepassing.

 

© 2018 Boekuwevents
www.boekuwevents.nl – [email protected]
KvK nr. 41100198